De Liem Stichting is opgericht op 28 november 2006.

Vestigingsadres: Roggebloem 24, 1509 ZT Zaandam

KvK: 34261468

Fiscaal nummer: 8173 30 203

Doelstelling van de stichting

  • Het bevorderen van de ontplooiing van mensen, zowel lichamelijk als geestelijk, als maatschappelijk;
  • Het meewerken aan projecten in de wetenschap, cultuur en/of natuur.

Voor beide doelen geldt dat het bij voorkeur om kleine projecten gaat in een door het bestuur te bepalen regio.

Bestuursleden en beloningsbeleid: Adriaan Hoogvliet (voorzitter), Peter van Vliet (secretaris), Ineke Spijker (penningmeester). Alleen gemaakte onkosten als reiskosten, benodigde kantoormaterialen en overlegkosten worden vergoed. De bestuursleden ontvangen verder geen beloning voor hun werk voor de Liem Stichting.

Actuele beleidsplan

Het doel van De Liem Stichting, gevestigd te Amersfoort, is, zoals omschreven in de oprichtingsakte:

  • Het bevorderen van de ontplooiing van mensen, zowel lichamelijk, als geestelijk, als maatschappelijk;
  • Het meewerken aan projecten op het gebied van de wetenschap, cultuur en/of natuur

Voor beide doelen geldt dat het bij voorkeur om kleinere projecten gaat in een door het bestuur te bepalen regio. Kleinschaligheid is dus het trefwoord; de doelstelling omvat dus niet schenkingen aan grote instellingen, fondsen of organisaties voor goede doelen.

Wanneer is de De Liem Stichting van start gegaan?

De stichting is op 28 november 2006 opgericht. De heer en mevrouw Liem hebben bij die gelegenheid het voornemen opgevat om in de periode dat zij nog in leven zijn (of één van hen nog in leven is) jaarlijks kleine schenkingen aan de stichting te doen, te beginnen in 2007. Daarmee heeft het bestuur de hierboven beschreven manier van werken in de afgelopen jaren verkend en er ervaring mee opgedaan. 

Hoe wil De Liem Stichting haar doel bereiken?

Door het doen van uitkeringen uit het fonds van De Liem Stichting. Dit fonds wordt geheel gevoed uit de nalatenschap van de heer en mevrouw Liem te Hoorn. Er worden door de stichting in principe geen acties ondernomen om op andere wijze gelden te werven ten bate van het fonds, hoewel artikel 4 van de statuten daartoe wel de mogelijkheid biedt.
Het bestuur streeft ernaar om per kalenderjaar een bedrag uit te keren dat is opgebouwd uit het rendement van het vermogen van de stichting dat in het voorgaande kalenderjaar is opgebouwd, plus 5 (vijf) procent van dat vermogen

Door het doen van uitkeringen uit het fonds van De Liem Stichting. Zolang mw. Liem nog in leven is (dhr. Liem is in 2010 overleden), wordt het fonds gevoed d.m.v. een jaarlijkse schenking van mw. Liem aan het fonds. Het bestuur streeft ernaar om in de periode dat Mw. Liem nog in leven is het beschikbare bedrag jaarlijks ten goede te laten komen van één of enkele doelen. 

Na het overlijden van mw. Liem zal het fonds in principe geheel worden gevoed uit haar  nalatenschap. Er worden door de stichting geen acties ondernomen om op andere wijze gelden te werven ten bate van het fonds, hoewel artikel 4 van de statuten daartoe wel de mogelijkheid biedt. Wél worden er op verzoek van de voorzitter van de Liem Stichting (de heer Hoogvliet) incidenteel bedragen aan het fonds overgemaakt vanuit de Amsterdam School of Real Estate alwaar de heer Hoogvliet enkele onderwijstaken uitoefent. 

Zodra de nalatenschap van mw. Liem het fonds heeft gevoed, streeft het bestuur ernaar om per kalenderjaar een bedrag uit te keren dat is opgebouwd uit het rendement van het vermogen van de stichting dat in het voorgaande kalenderjaar is opgebouwd, plus 5 (vijf) procent van dat vermogen. Het fonds kan op die manier in principe nog 20 jaar gelden uitkeren aan de beoogde doelen. Het percentage van 5 procent kan echter worden verhoogd indien het bestuur het wenselijk vindt dat het vermogen in een kortere periode dan 20 jaar ten goede komt aan doelen die voldoen aan de doelstelling van de stichting. 

Wie komen in aanmerking voor een uitkering uit het fonds van De Liem Stichting?

Het stichtingsbestuur selecteert in eerste instantie zelf mogelijke begunstigden, m.a.w.: het benadert zelf actief personen of organisaties. Het bestuur kiest ervoor de stichting niet te profileren door middel van een website of andere gerichte reclame-middelen om zo mogelijke begunstigden te interesseren, maar wil door ‘netwerken’ in contact raken met mogelijke begunstigden.

Mocht in de praktijk blijken dat de voorgestelde methode ontoereikend of inefficiënt is bij het selecteren van begunstigden, dan zal het bestuur de methodiek uiteraard herzien.

Het bestuur maakt, nadat een mogelijke begunstigde is geselecteerd, eerst kennis met de betrokken persoon of vertegenwoordiger van een organisatie, om zodoende een helder beeld te verkrijgen van zijn/haar situatie en om zo gericht in te kunnen spelen op de behoefte(n) van de begunstigde(n), zodat men van een mogelijke uitkering uit het fonds van De Liem Stichting maximaal profijt heeft. Pas na één of meerdere gesprekken neemt het bestuur een definitief besluit inzake een uitkering. Het bestuur stelt de begunstigde waarmee eerder een verkennend gesprek is gevoerd schriftelijk in kennis van het genomen besluit omtrent de grootte van het bedrag én de verplichting om over de aanwending daarvan verantwoording af te leggen aan De Liem Stichting.

Amersfoort, 6 mei 2019


Verslaglegging 2019

Jaarverslag 2019

Link naar eerdere jaarverslagen

In 2018 heeft de Liem Stichting één grote donatie gedaan. Na een verzoek van de Stichting Day of Caring is het hele jaarbedrag van € 19.000,00 geschonken ten behoeve van het project Stichting Jozef. Hoewel we normaal gesproken zelf onze doelen uitzoeken, vonden we het werk van deze stichting heel goed aansluiten bij onze doelstelling. We hebben dit besloten op de bestuursvergadering van 30-11-2018.

In 2019 heeft de Liem Stichting drie donaties gedaan. 

  • Aan de stichting Vrienden van Downey’s in Amersfoort. Deze stichting beheert een lunch-café in het oude centrum van Amersfoort, waar uitsluitend mensen met een verstandelijke handicap in loondienst zijn. Anders dan bij vergelijkbare organisaties als Downey’s en Downey’s, hebben deze werknemers heel wisselende taken en worden ze breed ingezet om veel te leren en zich te bekwamen in veel verschillende bezigheden. € 10.000,00
  • Dierenzorg Zaanstad, waar men o.a. veel fondsen nodig heeft voor het vernieuwen van het gebouw en de dierenverblijven, Adriaan is er op bezoek geweest om e.e.a. eens te bekijken. € 20.000,00
  • De Blijde Ruiters: € 10.000,00. Ineke heeft contact gehad met mensen die erg veel baat hebben gehad van het werk van de Blijde Ruiters, een stimulerend gegeven.

Het financiële jaarverslag van 2018 van de hand van Ineke is in de vergadering van 6-5-2019 vastgesteld.

Omdat Ineke nu regelmatig in Zweden is, vinden de bestuursvergaderingen plaats via groepsvideochat. Er zijn twee vergaderingen geweest: 6-5-2019 en 13-11-2019.

Eind 2019 is er contact geweest tussen de voorzitter en mw. Liem over de toekomst van de Liem Stichting. Wij gaan daar als bestuur in 2020 verder over nadenken om de koers nader te bepalen. Mw. Liem denkt na over een wijziging c.q. verhoging van de jaarlijkse donaties. Wordt vervolgd.

Op 31-12-2019 waren de saldi op beide rekeningen (rekening courant en spaarrekening) resp. 

€ 10.322,87 en € 493,05.

Amersfoort,  1-3-2020Peter van Vliet, secretaris Liem Stichting

Financieel jaarverslag 2019